जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर
DISTRICT COLLECTOR OFFICE SOLAPUR
निवडणुक शाखा
ELECTION BRANCH
पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघ पुणे विभाग पुणे-मतदार यादीत नावाबाबत अधिक माहीतीसाठी 0217-2620228/9922263535 या दुरध्वनी क्रमांकावर सकाळी 10 ते संध्याकाळी 6 या वंळेत संपर्क कारावा.
GRADUATE & TEACHER CONSTITUENCY PUNE DIVISION PUNE-CONTACT 0217-2620228/9922263535 BETWEEN 10 AM TO 6 PM FOR DETAILS OF NAME IN VOTERS LIST
पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघ - प्रेस नोट दि.18/06/2014
GRADUATE AND TEACHER CONSTITUENCY PRESS NOTE DTD.18/06/2014
पदवीधर मतदारसंघ - मतदार शोध 
GRADUATE CONSTITUENCY - SEARCH  VOTER 
शिक्षक मतदारसंघ - - मतदार शोध 
TEACHER CONSTITUENCY - SEARCH  VOTER 
पदवीधर मतदारसंघ - अक्षरक्रमानुसार मतदार यादी 
GRADUATE CONSTITUENCY - ALPHABETICAL - VOTER LIST 
शिक्षक मतदारसंघ - अक्षरक्रमानुसार मतदार यादी 
TEACHER CONSTITUENCY - ALPHABETICAL - VOTER LIST 
पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघ - प्रेस नोट दि.27/05/2014
GRADUATE AND TEACHER CONSTITUENCY PRESS NOTE DTD.27/05/2014
पदवीधर मतदारसंघ पुणे विभाग पुणे - प्रारूप मतदान केंद्रांची यादी 2014 - जिल्हा सोलापूर
GRADUATE CONSTITUENCY PUNE DIVISION PUNE - PROPOSED LIST OF POLLING STATIONS 2014 - DISTRICT SOLAPUR
शिक्षक मतदारसंघ पुणे विभाग पुणे -  प्रारूप मतदान केंद्रांची यादी 2014 - जिल्हा सोलापूर
TEACHER CONSTITUENCY PUNE DIVISION PUNE -  PROPOSED LIST OF POLLING STATIONS 2014 - DISTRICT SOLAPUR
पदवीधर मतदारसंघ पुणे विभाग पुणे - अंतिम मतदार यादी 2014 - जिल्हा सोलापूर
GRADUATE CONSTITUENCY PUNE DIVISION PUNE - FINAL ROLL - DISTRICT SOLAPUR
शिक्षक मतदारसंघ पुणे विभाग पुणे - अंतिम मतदार यादी 2014 - जिल्हा सोलापूर
TEACHER CONSTITUENCY PUNE DIVISION PUNE - FINAL ROLL - DISTRICT SOLAPUR
पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघ - प्रेस नोट दि.23/05/2014
GRADUATE AND TEACHER CONSTITUENCY PRESS NOTE DTD.23/05/2014
पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघ - प्रेस नोट दि.19/05/2014
GRADUATE AND TEACHER CONSTITUENCY PRESS NOTE DTD.19/05/2014
सोलापूर जिल्ह्याची केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांची यादी
DISTRICT SOLAPUR - LIST OF BOOTH LEVEL OFFICERS 
शिक्षक मतदारसंघ पुणे विभाग पुणे - सोलापूर जिल्ह्याची मतदार सहाय्यता केंद्र यादी
TEACHER CONSTITUENCY PUNE DIVISION PUNE - DISTRICT SOLAPUR - VOTERS HELP CENTRE LIST
शिक्षक मतदारसंघ पुणे विभाग पुणे - सोलापूर जिल्ह्याची वगळणी केलेल्या मतदारांची यादी
TEACHER CONSTITUENCY PUNE DIVISION PUNE - DISTRICT SOLAPUR - DELETED VOTERS LIST
बैठक इतिवृत्त - 23/05/2014
MEETING PROCEEDINGS - 23/05/2014
बैठक इतिवृत्त - 21/05/2014
MEETING PROCEEDINGS - 21/05/2014