पदवीधर मतदारसंघ पुणे विभाग पुणे - सोलापूर जिल्ह्याची अंतिम मतदार यादी
 
तहसील गाव
अक्कलकोट अक्कलकोट दुधनी जेऊर
मैंदर्गी तडवळ वागदरी
चपळगांव     
 
बार्शी अगळगांव  बार्शी  नारी
पानगांव पांगरी सुर्डी
उपळे दुमाला  वैराग  
 
उत्तर सोलापूर सोलापूर १ सोलापूर २ सोलापूर ३
सोलापूर ४ सोलापूर ५ सोलापूर ६
सोलापूर ७    
 
दक्षिण सोलापूर बोरामणी होटगी मंद्रुप
वळसंग विंचुर मुस्ती
निंबर्गी    
 
पंढरपूर भाळवणी कासेगाव पट कुरोली
तुंगत पंढरपूर करकंब
पुळुज    
 
मंगळवेढा अंधळगांव  भोसे हुलजंती
मंगळवेढा मारापूर  मरवडे 
 
सांगोला हातिद जवळा कोळा
महुद नाझरे संगेवाडी
सांगोला    
 
माढा दारफळ कुर्डुवाडी लऊळ
माढा मोडनिंब रोपळे
टेंभुर्णी    
 
मोहोळ मोहोळ  नरखेड सावळेश्वर 
शेटफळ वाघोली टाकळी  
 
करमाळा सालसे  जेऊर करमाळा
केम केत्तुर  कोर्टी
 
माळशिरस अकलुज दहीगाव  माळशिरस
नातेपुते  पिलीव वेळापुर 
महाळुंग