शिक्षक मतदारसंघ पुणे विभाग पुणे - सोलापूर जिल्ह्याची वगळणी केलेल्या मतदारांची यादी
TEACHER CONSTITUENCY PUNE DIVISION PUNE - DISTRICT SOLAPUR - DELETED VOTERS LIST
 
तहसील गाव
अक्कलकोट अक्कलकोट चपळगांव  दुधनी
जेऊर मैंदर्गी तडवळ
वागदरी    
 
बार्शी अगळगांव  बार्शी  नारी
पानगांव पांगरी सुर्डी
उपळे दुमाला  वैराग  
 
उत्तर सोलापूर सोलापूर १
 
दक्षिण सोलापूर बोरामणी धोत्री होटगी
मंद्रुप वळसंग विंचुर
निंबर्गी    
 
पंढरपूर भाळवणी करकंब कासेगाव
पंढरपूर पट कुरोली पुळुज 
तुंगत    
 
मंगळवेढा मंगळवेढा अंधळगांव  भोसे
  मरवडे हुलजंती   
 
सांगोला जवळा कोळा महुद
नाझरे संगेवाडी सांगोला
हातिद    
 
माढा दारफळ कुर्डुवाडी लऊळ
माढा मोडनिंब रोपळे
टेंभुर्णी    
 
मोहोळ मोहोळ शिक्षक नरखेड सावळेश्वर 
शेटफळ वाघोली टाकळी  
 
करमाळा जेऊर करमाळा केम
केत्तुर  कोर्टी सालसे
 
माळशिरस अकलुज दहीगाव  महाळुंग 
माळशिरस नातेपुते  पिलीव
वेळापुर