शिक्षक मतदारसंघ पुणे विभाग पुणे - सोलापूर जिल्ह्याची केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांची यादी
1 244 - करमाळा
2 245 - माढा
3 246 - बार्शी
4 247 - मोहोळ
5 248 - सोलापूर शहर उत्तर 
6 249 - सोलापूर शहर मध्य
7 250 - अक्कलकोट
8 251 - सोलापूर दक्षिण 
9 252 - पंढरपूर
10 253 - सांगोला
11 254 - माळशिरस