शिक्षक मतदारसंघ पुणे विभाग पुणे - सोलापूर जिल्ह्याची अंतिम मतदार यादी
 
तहसील गाव
अक्कलकोट अक्कलकोट चपळगांव  दुधनी
जेऊर मैंदर्गी तडवळ
वागदरी    
 
बार्शी अगळगांव  बार्शी  नारी
पानगांव पांगरी सुर्डी
उपळे दुमाला  वैराग  
 
उत्तर सोलापूर सोलापूर १ सोलापूर २ सोलापूर ३
  सोलापूर ४ सोलापूर ५  
 
दक्षिण सोलापूर बोरामणी धोत्री होटगी
मंद्रुप वळसंग विंचुर
निंबर्गी    
 
पंढरपूर भाळवणी करकंब कासेगाव
पंढरपूर पट कुरोली पुळुज 
तुंगत    
 
मंगळवेढा मंगळवेढा आंधळगाव  भोसे 
  हूलजंती  मारापूर  मरवडे 
 
सांगोला जवळा कोळा महुद
नाझरे संगेवाडी सांगोला
हातिद    
 
माढा दारफळ कुर्डुवाडी लऊळ
माढा मोडनिंब रोपळे
टेंभुर्णी    
 
मोहोळ मोहोळ नरखेड सावळेश्वर 
शेटफळ वाघोली टाकळी  
 
करमाळा जेऊर करमाळा केम
केत्तुर  कोर्टी सालसे
 
माळशिरस अकलुज दहीगाव  महाळुंग 
माळशिरस नातेपुते  पिलीव
वेळापुर