जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे कार्यालय, सोलापूर
 

प्रपत्र - १अ - तालुकानिहाय व गांवनिहाय प्रकल्पग्रस्त वाटप जमिनीची माहीती

१. पंढरपूर शेगांव  दुमाला सिध्देवाडी देगांव सुपळी विटे तनाळी गोपाळपूर अनवळी
खरसोली नेपतगांव रोपळे कासेगांव   बादलकोट शिरगांव कारोळे चिचुंबे
आव्हे कौठाळी पेहे वाखरी फोहरगांव पिराची कुरोल खेड भोसे वाडीकुरोली
तुंगत   इसबावी उंबरे ओझेवाडी आढीव शेळवे अंबेचिचोल भंडीशेगांव
कान्हापुरी सरकोली नांदोरे  कोंधरकी गुरसाळे करकंब ईश्वर वाठार फुलचिंचोली
पुळुज जळोली नारायण चिंचोली  शंकरगांव बाभळगांव अजनसोंड सुस्ते तारापुर
पट. कुरोली शेवटे  देवडे   मेंढापूर चिंचोळी भोसे भाटुंबरे होळे नेमतवाडी
मुंढेवाडी तावशी सांगवी आंबे नळी खेड भाळवणी खरटवाडी  
२. मंगळवेढा मंगळवेढा  मल्लेवाडी उचठाण मुंढवी मुंढेवाडी ढवळस मरवडे तांडोर
माचणुर भाळेवाडी घारनीक तामदर्डी देगांव धर्मगांव मारापुर सिध्दापुर
नांदुर डोणज भाठण बोराळे ब्रम्हपुरी रहातेवाडी    
३. माळशिरस बोंडल जांबुड नेवारे उंबरे वे मळखांबी बोरगांव   खळवे दासुर  
खोंढार पट्टा              
४. माढा मालेगांव चांदज   वाडोळी शेवरे    रुई टाकळी टे. आलेगांव खु.  बेंबळे
अकोले बु.              
५. मोहोळ पेनुर पोफळी पाटकुल गोटेवाडी  सय्यद वरवडे सिरापुर स. टाकळी सि. लांबोटी
घाटणे, विरवडे खु सावळेश्वर विरवडे बु. येणकी   अर्जुनसोंड    मिरी  घोडेश्वर
पिरटाकळ अरबली कोठाळे   ईंचगांव  शिंगोली वटटे  वड देगांव अर्धनारी
सोहाळे वरकुटे   औंदी   कामती खु. तरटगांव    दादपुर कोळेगांव   शिरापुर मो.
नंदगांव आस्ते मोहोळ वडवळ मुंढेवाडी  काटेवाडी  रामहिंगणी  
६. बार्शी हिंगणी हत्तीज, शेलगांव आर धामणगांव   राळेरास सासुरे   मुंगशी वा.  
७. उत्तर सोलापूर देगांव बसवेश्वर नगर कवठे डोणगांव तेलगांव  बेलाट तिर्‍हे हिरज
समशापूर शिवन पाकण पाथरी बीबी दारफळ नांदुर भाटेवाडी  

 

 

प्रपत्र - १  - सोलापूर जिल्हयातील वाटपासाठी शिल्लक जमिनीची माहीती

१. पंढरपूर शेगांव  दुमाला सिध्देवाडी सुपळी विटे तनाळी गोपाळपूर अनवळी खरसोली
नेपतगांव रोपळे कासेगांव बादलकोट शिरगांव कारोळे चिचुंबे आव्हे
कौठाळी पेहे वाखरी फोहरगांव पिराची कुरोल खेड भोसे वाडीकुरोली तुंगत  
इसबावी उंबरे ओझेवाडी आढीव शेळवे अंबेचिचोल भंडीशेगांव कान्हापुरी
सरकोली नांदोरे  कोंधरकी गुरसाळे करकंब फुलचिंचोली पुळुज जळोली
तरटगांव भोसे नारायण चिंचोल शंकरगांव बाभळगांव अजनसोंड सुस्ते तारापुर शेवटे 
देवडे   मेंढापूर चिंचोळी भोसे भाटुंबरे होळे नेमतवाडी मुंढेवाडी तावशी
सांगवी आंबे नळी खेड भाळवणी खरटवाडी तऱटगांव त.कासेगांव प़ट.कुरोल
ईश्वर वाठार चिलाइवाड चळे भोस        
२. मंगळवेढा मंगळवेढा मल्लेवाडी उचठाण मुंढवी मुंढेवाडी ढवळस मरवडे तांडोर
माचणुर भाळेवाडी घारनीक तामदर्डी देगांव धर्मगांव मारापुर सिध्दापुर
नांदुर डोणज भाठण बोराळे ब्रम्हपुरी रहातेवाडी    
३. माळशिरस बोंडल बोंडल   जांबुड नेवारे उंबरे वे. मळखांबी बोरगांव   खळवे
दासुर खोंढार पट्टा            
४. माढा मालेगांव चांदज    वाडोळी शेवरे   रुई टाकळी टे. आलेगांव खु. बेंबळे
अकोले बु. आलेगांव बु.            
५. मोहोळ  पेनुर पोफळी पाटकुल गोटेवाडी सय्यद वरवडे सिरापुर स. टाकळी सि. तरटगांव  
लांबोटी घाटणे, विरवडे खु सावळेश्वर विरवडे बु. येणकी   अर्जुनसोंड   दादपुर
मिरी घोडेश्वर पिरटाकळ अरबली कोठाळे   ईंचगांव शिंगोली कोळेगांव  
वटटे वड देगांव अर्धनारी सोहाळे वरकुटे औंदी   कामती खु. शिरापुर मो.
नंदगांव आस्ते मोहोळ  वडवळ मुंढेवाडी काटेवाडी रामहिंगणी वाघोलीवाड
६. बार्शी हिंगणी हत्तीज शेलगांव आर धामणगांव   राळेरास सासुरे   मुंगशी वा.  
७. उत्तर सोलापूर देगांव बसवेश्वर नगर कवठे डोणगांव तेलगांव बेलाट तिर्‍हे हिरज
समशापूर शिवन पाकण पाथरी बीबी दारफळ नांदुर भाटेवाडी  

 

नोकरीविषयक दिलेले दाखले

१. पंढरपूर
२. मंगळवेढा
३. माढा
४. मोहोळ
५. करमाळा
६. अक्कलकोट
७. जुने दाखले यादी क्र.१
८. जुने दाखले यादी क्र.२ 

नविन शर्त कमी करणे

संचिका क्र.                              ८        १०    ११

१. उजनी प्रकल्प          २, कोयना प्रकल्प

======================================================================