जेष्ठता यादी / इतर माहीती / सुचना फलक ..................... 
1 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापुर - 01/01/2016 अखेर अंतिम सेवा जेष्ठता यादी - तलाठी 
2 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापुर - दि. 01/01/2017 ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी - वाहन चालक
3 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापुर - दि. 01/01/2016 ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी - पहारेकरी
4 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापुर - दि. 01/01/2017 ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी - शिपाई
5 पुणे विभाग - दि. 01/01/2016 ची सेवा जेष्ठता यादी - अव्वल कारकुन 
6 पुणे विभाग - दि. 01/01/2016 ची सेवा जेष्ठता यादी - मंडळ अधिकारी
7 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापुर - तलाठी दुय्यम सेवा परीक्षा निकाल 2016
8 सोलापुर जिल्हा - 31/08/2016 अखेर - गट ड -  तात्पुरती अनुकंपा नियुक्तीची सामायीक प्रतिक्षा सुची 
9 सोलापुर जिल्हा - 31/08/2016 अखेर - गट क -  तात्पुरती अनुकंपा नियुक्तीची सामायीक प्रतिक्षा सुची 
10 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापुर - 30/09/2016 अखेर - गट क व ड - अनुकंपा सामायीक प्रतिक्षा सुची 
11 विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा निकाल जानेवारी 2016  - लिपिक संवर्ग
12 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापुर - 31/03/2016 अखेर - गट क व ड - अनुकंपा सामायीक प्रतिक्षा सुची 
13 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापुर - दि. 01/01/2016 ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी - लिपिक-टंकलेखक
14 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापुर - दि. 01/01/2016 ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी - शिपाई
15 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापुर - दि. 01/01/2016 ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी - वाहन चालक
16 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापुर - दि. 01/01/2016 ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी - पहारेकरी
17 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापुर - दि. 01/01/2016 ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी - अव्वल कारकुन 
18 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापुर - दि. 01/01/2016 ची सेवा जेष्ठता यादी -  मंडळ अधिकारी
19 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापुर - दि. 01/01/2016 ची सेवा जेष्ठता यादी - लिपिक-टंकलेखक
20 पुणे विभाग - दि. 01/01/2015 ची सेवा जेष्ठता यादी - मंडळ अधिकारी
21 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापुर - दि. 01/01/2016 ची सेवा जेष्ठता यादी - पहारेकरी
22 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापुर - दि. 01/01/2016 ची सेवा जेष्ठता यादी - वाहन चालक
23 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापुर - दि. 01/01/2016 ची सेवा जेष्ठता यादी - अव्वल कारकुन 
24 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापुर - दि. 01/01/2016 ची सेवा जेष्ठता यादी - शिपाई
25 पुणे विभाग - दि. 01/01/2015 ची सेवा जेष्ठता यादी - अ.का.
26 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापुर - 01/01/2015 अखेर अंतिम सेवा जेष्ठता यादी - तलाठी 
27 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापुर - 31/10/2015 - अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती - गट ड - शिपाई संवर्ग
28 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापुर - 31/10/2015 - अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती - गट क - लिपिक-टंकलेखक व तलाठी संवर्ग
29 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापुर - तलाठी दुय्यम सेवा परीक्षा निकाल 
30 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापुर - अनधिकृत धार्मिक स्थळे - कार्यवाही 
31 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापुर - 01/01/2015 अखेर अंतिम सेवा जेष्ठता यादी
32 वेतन पडताळणी पथक पूणे विभाग पूणे - दौरा कार्यक्रम - 2015-16
33 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापुर - 31/12/2014 अखेर रिक्त पदांची यादी
34 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापुर - 31/03/2015 अखेर - गट ड - पात्र - अनुकंपा सामायीक प्रतिक्षा सुची 
35 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापुर - 31/03/2015 अखेर - गट क - पात्र - अनुकंपा सामायीक प्रतिक्षा सुची 
36 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापुर - 31/01/2015 अखेर सेवा जेष्ठता यादी
37 जिल्हा उद्योग मित्र सोलापूर - जानेवारी 2015 - बैठक इतिवृत्तांत
38 पुणे महसुल विभाग - अव्वल कारकुन - जेष्ठता यादी
39 पुणे महसुल विभाग - मंडळ अधिकारी - जेष्ठता यादी
40 सोलापूर जिल्हा - रब्बी हंगाम - पैसेवारी
41 संजय गांधी योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांची यादी
42 पोट हिस्सा - जिल्हा अधिक्षक भुमी अभिलेख यांचा लेख
43 शासकीय आणी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियमीत करण्याबाबत
44 अधिक्षक राज्य उत्पादन शुल्क - सोलापूर जिल्ह्यातील राष्ट्रीय / राज्य महामार्गालगत असलेल्या मद्यविक्री अनुज्ञाप्तीची माहीती
45 वेतन पडताळणी पथक पूणे विभाग पूणे - दौरा कार्यक्रम
46 महाराष्ट्र जमीन महसुल-सरकारी जमीनीची विल्हेवाट करणे-अधिसुचना
47 अनुकंपा सामाईक प्रतिक्षा सुची 2013 
48 पुणे विभाग - नायब तहसिलदार यांची जेष्ठता यादी
49 जिल्हा उद्योग मित्र सोलापूर - ऑगस्ट 2014 - बैठक इतिवृत्तांत
50 अनुकंपा प्रतिक्षा सुची 2014 -  गट क