नियुक्त्या / नेमणुका / भरती / जाहीराती बाबत ..................... 
1 जिल्हा सेतु सोसायटी सोलापूर -  कंत्राटी पध्दतीने तात्पुरत्या स्वरुपात भरणे - जुनिअर प्रोग्रामर
2 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  तलाठी भरती -  परीक्षा दि.11/09/2016 - उमेदवारांची तात्पुरती प्रतिक्षा यादी
3 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  तलाठी भरती -  परीक्षा दि.11/09/2016 - कागदपडताळणी चे पत्र 
4 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  तलाठी भरती -  परीक्षा दि.11/09/2016 - कागदपडताळणीसाठी बोलविण्यात येणाऱ्या उमेदवारांची यादी
5 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जिल्हा क्षयरोग अधिकारी कार्यालय - कंत्राटी तत्वावर पदभरती करणेबाबत - पात्र / अपात्र यादी
6 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जिल्हा क्षयरोग अधिकारी कार्यालय - कंत्राटी तत्वावर पदभरती करणेबाबत 
7 जिल्हा सेतु सोसायटी सोलापूर -  कंत्राटी पध्दतीने तात्पुरत्या स्वरुपात भरणे - पात्र डाटा एन्ट्री ऑपरेटर -  तात्पुरती निवड व प्रतिक्षा यादी 
8 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  लिपीक संवर्ग सरळ सेवा भरती - परीक्षा दि. 04/09/2016  - कागदपत्रे / प्रमाणपत्रे तपासणी बाबत
9 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  तलाठी भरती - परीक्षा दि.11/09/2016 - तात्पुरती गुणवत्ता यादी
10 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  लिपीक संवर्ग सरळ सेवा भरती - परीक्षा दि. 04/09/2016  - तात्पुरती निवड व प्रतिक्षा यादी
11 विभागीय आयुक्त कार्यालय पुणे येथे कंत्राटी तत्वावर विधी अधिकारी नियुक्ती बाबत
12 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  तलाठी भरती - परीक्षा दि.11/09/2016 - सुचना व सुधारीत अंतिम उत्तरसुची
13 जिल्हा सेतु सोसायटी सोलापूर - संगणक तांत्रिक अभियंता / डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदे - कंत्राटी पध्दतीने भरणे
14 भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा सोलापूर -  २०१६ - कंत्राटी तत्वावर पदभरती करणेबाबत 
15 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  लिपीक संवर्ग सरळ सेवा भरती - परीक्षा दि. 04/09/2016  - तात्पुरती गुणवत्ता यादी
16 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  तलाठी भरती - परीक्षा दि. 11/09/2016 - अंतिम उत्तरतालीका
17 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  लिपीक संवर्ग सरळ सेवा भरती - परीक्षा दि. 04/09/2016 - सुधारीत उत्तराबाबत सुचना
18 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  लिपीक संवर्ग सरळ सेवा भरती - परीक्षा दि. 04/09/2016 - अंतिम उत्तरतालीका
19 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (कंत्राटी)  - निवड व प्रतिक्षा यादी 
20 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  जाहीरात - लिपीक-टंकलेखक व तलाठी पदे भरतीबाबत
21 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (कंत्राटी) या पदासाठी मुलाखत सुचना 
22 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (कंत्राटी) या पदासाठी सुचना 
23 भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा सोलापूर -  कंत्राटी तत्वावर पदभरती करणेबाबत - अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी
24 भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा सोलापूर -  कंत्राटी तत्वावर पदभरती करणेबाबत - मुलाखतीसाठी पत्र
25 भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा सोलापूर -  कंत्राटी तत्वावर पदभरती करणेबाबत - मुलाखतीसाठी अंतिम पात्र यादी
26 भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा सोलापूर -  कंत्राटी तत्वावर पदभरती करणेबाबत - हरकतीसाठी पात्र/अपात्र यादी
27 शुद्धीपत्रक - भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा सोलापूर -  कंत्राटी तत्वावर पदभरती करणेबाबत 
28 जिल्हा सेतु सोसायटी सोलापूर - डाटा एन्ट्री ऑपरेटर - कंत्राटी पध्दतीने तात्पुरत्या स्वरुपात भरणे - निवड व प्रतिक्षा यादी 
29 जिल्हा सेतु सोसायटी सोलापूर - डाटा एन्ट्री ऑपरेटर - कंत्राटी पध्दतीने तात्पुरत्या स्वरुपात भरणे - प्रात्यक्षिक परिक्षा
30 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  लिपीक संवर्ग सरळ सेवा भरती - परीक्षा दि. 04/10/2015 -निवड यादी व प्रतिक्षा यादी
31 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  तलाठी भरती - कागदपत्रे पडताळणी 
32 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  तलाठी भरती - परीक्षा दि.13/09/2015 - तात्पुरती - संभाव्य निवड यादी व प्रतिक्षा यादी
33 जिल्हा सेतु सोसायटी सोलापूर - संगणक तांत्रिक अभियंता, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर - कंत्राटी पध्दतीने तात्पुरत्या स्वरुपात भरणे
34 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (कंत्राटी) - निवड यादी व प्रतिक्षा यादी
35 जिल्हा परीषद सोलापूर -  गट क व गट ड - रिक्त पदांची सरळसेवा भरती 
36 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  लिपीक संवर्ग सरळ सेवा भरती - परीक्षा दि. 04/10/2015 - सुधारीत अंतिम उत्तरतालीका
37 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  लिपीक संवर्ग सरळ सेवा भरती - परीक्षा दि. 04/10/2015 - अंतिम उत्तरतालीका
38 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (कंत्राटी) - पात्र / अपात्र यादी
39 युवक - युवतींना बीज भांडवल कर्ज योजनेद्वारे स्वयंरोजगाराच्या संधी
40 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (कंत्राटी) या पदासाठी सुचना 
41 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  तलाठी भरती - परीक्षा दि.13/09/2015 - अंतिम उत्तरतालीका
42 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  लिपीक संवर्ग सरळ सेवा भरती - परीक्षा दि. 04/10/2015 - अंतरीम उत्तरतालीका
43 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (कंत्राटी) या पदासाठी जाहीरात
44 जिल्हा कौशल्य विकास समिती सोलापूर - युवक - युवतींना रोजगार, स्वयंरोजगाराच्या संधी - कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान
45 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  तलाठी भरती - परीक्षा दि.13/09/2015 - अंतरीम उत्तरतालीका
46 NULM / SULM अंतर्गत कंत्राटी पदे भरणेबाबत -  नियुक्ती - कार्यालयीन आदेश 
47 NULM / SULM अंतर्गत कंत्राटी पदे भरणेबाबत - निवड व प्रतिक्षा यादी 
48 NULM / SULM अंतर्गत कंत्राटी पदे भरणेबाबत - मुलाखतीबाबत 
49 NULM / SULM अंतर्गत कंत्राटी पदे भरणेबाबत - अंतिम उत्तरतालीकेबाबत 
50 NULM / SULM अंतर्गत कंत्राटी पदे भरणेबाबत - उत्तरतालीकेबाबत 
51 NULM / SULM अंतर्गत कंत्राटी पदे भरणेबाबत - परिक्षा सुचना व प्रवेशपत्रे 
52 NULM / SULM अंतर्गत हरकत अर्जांची छाननीअंती प्रारूप पात्र अर्ज यादी 
53 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  जाहीरात - लिपीक-टंकलेखक व तलाठी पदे भरतीबाबत - पुरवणी सुचना
54 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  जाहीरात - लिपीक-टंकलेखक व तलाठी पदे भरतीबाबत
55 जिल्हाधिकारी कार्यालय - नगरविकास शाखा - राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान व राज्य नागरी उपजिविका अभियान अंतर्गत पात्र/अपात्र यादी प्रसिध्दी
56 जिल्हाधिकारी कार्यालय - नगरविकास शाखा - राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान व राज्य नागरी उपजिविका अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदे भरणेबाबत
57 भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा सोलापूर - जिल्हा व उपविभागीय प्रयोगशाळेकरीता कंत्राटी तत्वावर पदभरती करणेबाबत 
58 अधिक्षक अभियंता पुणे पाटबंधारे मंडळ - अनुकंपा सामाईक प्रतिक्षासुची व रिक्त पदे 
59 विभागीय आयुक्त कार्यालय पुणे येथे विधी अधिकारी पद कंत्राटी पध्दतीने भरणेबाबत 
60 वाहन चालक सरळसेवा भरती - 2014 - व्यावसायीक चाचणीबाबत
61 सोलापूर सायन्स सेंटर - शिक्षण सहाय्यक - जाहीरात
62 जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद - अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती
63 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर - अव्वल कारकुन व लिपिक-टंकलेखक यांची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी
64 तलाठी व लिपिक-टंकलेखक - सरळसेवा भरती - 2014 -  परिक्षेचा निकाल
65 अपंग संवर्ग - तलाठी व लिपिक-टंकलेखक - सरळसेवा भरती - 2014 -  परिक्षेचा निकाल
66 दि.15/07/2014 - नगर पालीका शाखा - नगर परीषद कर्मचारी राज्यस्तरीय संवर्गातील श्रेणी क व क-२ सरळसेवा भरती २०१४ - संवर्ग निहाय अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी
67 दि.15/07/2014 - नगर पालीका शाखा - नगर परीषद कर्मचारी राज्यस्तरीय संवर्गातील श्रेणी क व क-२ सरळसेवा भरती २०१४ - सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी
68 दि.17/07/2014 - नगर पालीका शाखा - नगर परीषद कर्मचारी राज्यस्तरीय संवर्गातील श्रेणी क व क-२ सरळसेवा भरती २०१४ - संवर्ग निहाय अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी
69 दि.17/07/2014 - नगर पालीका शाखा - नगर परीषद कर्मचारी राज्यस्तरीय संवर्गातील श्रेणी क व क-२ सरळसेवा भरती २०१४ - सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी
70 राष्ट्रीय शहरी अभियान - नगर परिषद - बार्शी / पंढरपूर - स्टाफनर्स - सर्वसाधारण - निवड व प्रतिक्षा यादी - 04/09/2014
71 राष्ट्रीय शहरी अभियान - नगर परिषद - बार्शी / पंढरपूर - स्टाफनर्स - अनुसुचित जाती - निवड व प्रतिक्षा यादी - 04/09/2014