नियुक्त्या / नेमणुका / भरती / जाहीराती बाबत ..................... 
1 लॅब टेकनिशियन - सामान्य रुग्णालय सोलापूर - पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी
2 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (कंत्राटी) या पदासाठी सुचना 
3 लॅब टेकनिशियन - सामान्य रुग्णालय सोलापूर
4 जिल्हा सेतु सोसायटी सोलापूर -  कंत्राटी पध्दतीने तात्पुरत्या स्वरुपात भरणे - जुनिअर प्रोग्रामर
5 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  तलाठी भरती -  परीक्षा दि.11/09/2016 - उमेदवारांची तात्पुरती प्रतिक्षा यादी
6 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  तलाठी भरती -  परीक्षा दि.11/09/2016 - कागदपडताळणी चे पत्र 
7 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  तलाठी भरती -  परीक्षा दि.11/09/2016 - कागदपडताळणीसाठी बोलविण्यात येणाऱ्या उमेदवारांची यादी
8 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जिल्हा क्षयरोग अधिकारी कार्यालय - कंत्राटी तत्वावर पदभरती करणेबाबत - पात्र / अपात्र यादी
9 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जिल्हा क्षयरोग अधिकारी कार्यालय - कंत्राटी तत्वावर पदभरती करणेबाबत 
10 जिल्हा सेतु सोसायटी सोलापूर -  कंत्राटी पध्दतीने तात्पुरत्या स्वरुपात भरणे - पात्र डाटा एन्ट्री ऑपरेटर -  तात्पुरती निवड व प्रतिक्षा यादी 
11 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  लिपीक संवर्ग सरळ सेवा भरती - परीक्षा दि. 04/09/2016  - कागदपत्रे / प्रमाणपत्रे तपासणी बाबत
12 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  तलाठी भरती - परीक्षा दि.11/09/2016 - तात्पुरती गुणवत्ता यादी
13 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  लिपीक संवर्ग सरळ सेवा भरती - परीक्षा दि. 04/09/2016  - तात्पुरती निवड व प्रतिक्षा यादी
14 विभागीय आयुक्त कार्यालय पुणे येथे कंत्राटी तत्वावर विधी अधिकारी नियुक्ती बाबत
15 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  तलाठी भरती - परीक्षा दि.11/09/2016 - सुचना व सुधारीत अंतिम उत्तरसुची
16 जिल्हा सेतु सोसायटी सोलापूर - संगणक तांत्रिक अभियंता / डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदे - कंत्राटी पध्दतीने भरणे
17 भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा सोलापूर -  २०१६ - कंत्राटी तत्वावर पदभरती करणेबाबत 
18 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  लिपीक संवर्ग सरळ सेवा भरती - परीक्षा दि. 04/09/2016  - तात्पुरती गुणवत्ता यादी
19 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  तलाठी भरती - परीक्षा दि. 11/09/2016 - अंतिम उत्तरतालीका
20 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  लिपीक संवर्ग सरळ सेवा भरती - परीक्षा दि. 04/09/2016 - सुधारीत उत्तराबाबत सुचना
21 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  लिपीक संवर्ग सरळ सेवा भरती - परीक्षा दि. 04/09/2016 - अंतिम उत्तरतालीका
22 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (कंत्राटी)  - निवड व प्रतिक्षा यादी 
23 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  जाहीरात - लिपीक-टंकलेखक व तलाठी पदे भरतीबाबत
24 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (कंत्राटी) या पदासाठी मुलाखत सुचना 
25 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (कंत्राटी) या पदासाठी सुचना 
26 भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा सोलापूर -  कंत्राटी तत्वावर पदभरती करणेबाबत - अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी
27 भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा सोलापूर -  कंत्राटी तत्वावर पदभरती करणेबाबत - मुलाखतीसाठी पत्र
28 भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा सोलापूर -  कंत्राटी तत्वावर पदभरती करणेबाबत - मुलाखतीसाठी अंतिम पात्र यादी
29 भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा सोलापूर -  कंत्राटी तत्वावर पदभरती करणेबाबत - हरकतीसाठी पात्र/अपात्र यादी
30 शुद्धीपत्रक - भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा सोलापूर -  कंत्राटी तत्वावर पदभरती करणेबाबत 
31 जिल्हा सेतु सोसायटी सोलापूर - डाटा एन्ट्री ऑपरेटर - कंत्राटी पध्दतीने तात्पुरत्या स्वरुपात भरणे - निवड व प्रतिक्षा यादी 
32 जिल्हा सेतु सोसायटी सोलापूर - डाटा एन्ट्री ऑपरेटर - कंत्राटी पध्दतीने तात्पुरत्या स्वरुपात भरणे - प्रात्यक्षिक परिक्षा
33 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  लिपीक संवर्ग सरळ सेवा भरती - परीक्षा दि. 04/10/2015 -निवड यादी व प्रतिक्षा यादी
34 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  तलाठी भरती - कागदपत्रे पडताळणी 
35 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  तलाठी भरती - परीक्षा दि.13/09/2015 - तात्पुरती - संभाव्य निवड यादी व प्रतिक्षा यादी
36 जिल्हा सेतु सोसायटी सोलापूर - संगणक तांत्रिक अभियंता, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर - कंत्राटी पध्दतीने तात्पुरत्या स्वरुपात भरणे
37 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (कंत्राटी) - निवड यादी व प्रतिक्षा यादी
38 जिल्हा परीषद सोलापूर -  गट क व गट ड - रिक्त पदांची सरळसेवा भरती 
39 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  लिपीक संवर्ग सरळ सेवा भरती - परीक्षा दि. 04/10/2015 - सुधारीत अंतिम उत्तरतालीका
40 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  लिपीक संवर्ग सरळ सेवा भरती - परीक्षा दि. 04/10/2015 - अंतिम उत्तरतालीका
41 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (कंत्राटी) - पात्र / अपात्र यादी
42 युवक - युवतींना बीज भांडवल कर्ज योजनेद्वारे स्वयंरोजगाराच्या संधी
43 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (कंत्राटी) या पदासाठी सुचना 
44 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  तलाठी भरती - परीक्षा दि.13/09/2015 - अंतिम उत्तरतालीका
45 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  लिपीक संवर्ग सरळ सेवा भरती - परीक्षा दि. 04/10/2015 - अंतरीम उत्तरतालीका
46 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (कंत्राटी) या पदासाठी जाहीरात
47 जिल्हा कौशल्य विकास समिती सोलापूर - युवक - युवतींना रोजगार, स्वयंरोजगाराच्या संधी - कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान
48 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  तलाठी भरती - परीक्षा दि.13/09/2015 - अंतरीम उत्तरतालीका
49 NULM / SULM अंतर्गत कंत्राटी पदे भरणेबाबत -  नियुक्ती - कार्यालयीन आदेश 
50 NULM / SULM अंतर्गत कंत्राटी पदे भरणेबाबत - निवड व प्रतिक्षा यादी 
51 NULM / SULM अंतर्गत कंत्राटी पदे भरणेबाबत - मुलाखतीबाबत 
52 NULM / SULM अंतर्गत कंत्राटी पदे भरणेबाबत - अंतिम उत्तरतालीकेबाबत 
53 NULM / SULM अंतर्गत कंत्राटी पदे भरणेबाबत - उत्तरतालीकेबाबत 
54 NULM / SULM अंतर्गत कंत्राटी पदे भरणेबाबत - परिक्षा सुचना व प्रवेशपत्रे 
55 NULM / SULM अंतर्गत हरकत अर्जांची छाननीअंती प्रारूप पात्र अर्ज यादी 
56 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  जाहीरात - लिपीक-टंकलेखक व तलाठी पदे भरतीबाबत - पुरवणी सुचना
57 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  जाहीरात - लिपीक-टंकलेखक व तलाठी पदे भरतीबाबत
58 जिल्हाधिकारी कार्यालय - नगरविकास शाखा - राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान व राज्य नागरी उपजिविका अभियान अंतर्गत पात्र/अपात्र यादी प्रसिध्दी
59 जिल्हाधिकारी कार्यालय - नगरविकास शाखा - राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान व राज्य नागरी उपजिविका अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदे भरणेबाबत
60 भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा सोलापूर - जिल्हा व उपविभागीय प्रयोगशाळेकरीता कंत्राटी तत्वावर पदभरती करणेबाबत 
61 अधिक्षक अभियंता पुणे पाटबंधारे मंडळ - अनुकंपा सामाईक प्रतिक्षासुची व रिक्त पदे 
62 विभागीय आयुक्त कार्यालय पुणे येथे विधी अधिकारी पद कंत्राटी पध्दतीने भरणेबाबत 
63 वाहन चालक सरळसेवा भरती - 2014 - व्यावसायीक चाचणीबाबत
64 सोलापूर सायन्स सेंटर - शिक्षण सहाय्यक - जाहीरात
65 जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद - अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती
66 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर - अव्वल कारकुन व लिपिक-टंकलेखक यांची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी
67 तलाठी व लिपिक-टंकलेखक - सरळसेवा भरती - 2014 -  परिक्षेचा निकाल
68 अपंग संवर्ग - तलाठी व लिपिक-टंकलेखक - सरळसेवा भरती - 2014 -  परिक्षेचा निकाल
69 दि.15/07/2014 - नगर पालीका शाखा - नगर परीषद कर्मचारी राज्यस्तरीय संवर्गातील श्रेणी क व क-२ सरळसेवा भरती २०१४ - संवर्ग निहाय अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी
70 दि.15/07/2014 - नगर पालीका शाखा - नगर परीषद कर्मचारी राज्यस्तरीय संवर्गातील श्रेणी क व क-२ सरळसेवा भरती २०१४ - सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी
71 दि.17/07/2014 - नगर पालीका शाखा - नगर परीषद कर्मचारी राज्यस्तरीय संवर्गातील श्रेणी क व क-२ सरळसेवा भरती २०१४ - संवर्ग निहाय अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी
72 दि.17/07/2014 - नगर पालीका शाखा - नगर परीषद कर्मचारी राज्यस्तरीय संवर्गातील श्रेणी क व क-२ सरळसेवा भरती २०१४ - सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी
73 राष्ट्रीय शहरी अभियान - नगर परिषद - बार्शी / पंढरपूर - स्टाफनर्स - सर्वसाधारण - निवड व प्रतिक्षा यादी - 04/09/2014
74 राष्ट्रीय शहरी अभियान - नगर परिषद - बार्शी / पंढरपूर - स्टाफनर्स - अनुसुचित जाती - निवड व प्रतिक्षा यादी - 04/09/2014