निविदा / लिलाव / दरपत्रक विषयक ..................... 
1 सोलापूर जिल्ह्यातील शासकीय धान्य गोदामातील उपयोगी/निरुपयोगी बारदाना ई-लिलाव प्रक्रीयेद्वारे विक्री
2 निवडणुक शाखा - जि.प.व पं.स.निवडणुक 2017 - व्हिडीओग्राफी  - निविदा
3 निवडणुक शाखा - जि.प.व पं.स.निवडणुक 2017 - आफसेट छपाई - निविदा
4 निवडणुक शाखा - जि.प.व पं.स.निवडणुक 2017 - फर्निचर, पेंडाल - निविदा
5 निवडणुक शाखा - जि.प.व पं.स.निवडणुक 2017 - स्टेशनरी साहित्य - निविदा
6 निवडणुक शाखा - जि.प.व पं.स.निवडणुक 2017 - चहा व भोजन - निविदा
7 सोलापूर जिल्हा - पाणी टंचाई - टॅंकर / ट्रक - पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा - फेरनिविदा ( तृतीय मागणी )
8 सोलापूर जिल्हा - पाणी टंचाई - टॅंकर / ट्रक - पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा - फेरनिविदा ( द्वितीय मागणी )
9 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर अधिनस्त कॅनन 4225 मल्टीपर्पज प्रिंटर - वार्षिक देखभाल व दुरूस्ती
10 वाळु लिलाव - २०१६-१७ ची अधिसुचना
11 जिल्ही पशुसंवर्धन उप आयुक्त - निविदा सुचना
12 निवडणुक शाखा - मतदार यादी छपाई - निविदा
13 ई-निविदा - जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर - सेतु सुविधा केंद्र - संगणक साहीत्य पुरवठा
14 मक्याचा जाहीर ई-लिलाव दि.11/05/2016
15 जिल्हा सेतु सोसायटी सोलापूर - मनुष्यबळ पुरविणेकामी अशासकीय संस्थाकडुन अल्पमुदतीची फेरनिविदा 
16 जिल्हा सेतु सोसायटी सोलापूर - मनुष्यबळ पुरविणेकामी अशासकीय संस्थाकडुन अल्पमुदतीची निविदा - दुसरी मुदतवाढ
17 जिल्हा सेतु सोसायटी सोलापूर - मनुष्यबळ पुरविणेकामी अशासकीय संस्थाकडुन अल्पमुदतीची निविदा - पहिली मुदतवाढ
18 जिल्हा सेतु सोसायटी सोलापूर - मनुष्यबळ पुरविणेकामी अशासकीय संस्थाकडुन अल्पमुदतीची निविदा
19 2016 - अल्प मुदतीची वाहतुक ई निविदा - दुसरी मुदतवाढ
20 जिल्हा क्रीडा अधिकारी सोलापूर - इनडोअर व आऊटडोअर व्यायाम साहित्य पुरवठा - निविदा
21 2016 - अल्प मुदतीची वाहतुक ई निविदा - पहिली मुदतवाढ
22 2016 - अल्प मुदतीची वाहतुक ई निविदा  
23 सोलापूर जिल्हा - पाणी टंचाई - टॅंकर / ट्रक - पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा - फेरनिविदा
24 सोलापूर जिल्हा - पाणी टंचाई - टॅंकर / ट्रक - पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा - निविदा
25 सोलापूर जिल्ह्यातील शासकीय धान्य गोदामातील उपयोगी/निरुपयोगी बारदाना ई-लिलाव प्रक्रीयेद्वारे विक्री
26 2013 - 2016 - वाहतुक फेर-ई निविदा -  दुसरी मुदतवाढ - दि.20/08/15
27 2013 - 2016 - वाहतुक फेर-ई निविदा -  पहिली मुदतवाढ - दि.03/08/15
28 निवडणुक शाखा - मतदार यादी छपाई - निविदा
29 2013 - 2016 - वाहतुक फेर-ई निविदा
30 ई-निविदा - शिधापत्रिकाच्या डाटाबेसमध्ये आधार क्रमांकाची नोंद करणे
31 सोलापूर जिल्ह्यातील शासकीय धान्य गोदामातील उपयोगी/निरुपयोगी बारदाना ई-लिलाव प्रक्रीयेद्वारे विक्री
32 प्रिंटर, यु पी एस - पुरवठा - दरपत्रक सादर करणेकामी सुचना
33 ई निविदा सुचना - अभिलेख कक्ष - कॉम्पॅक्टरचा पुरवठा 
34 वाहतुक फेर-ई निविदा - पहिली मुदतवाढ
35 वाहतुक फेर-ई निविदा
36 वाहतुक फेर-ई निविदा सुचना दुसरी मुदतवाढ
37 मक्याचा जाहीर ई-लिलाव दि.10/12/2014 
38 E1/V.35 Anda Converter - खरेदीसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत प्रसिध्दीकरण
39 E1 Anda Modem , V.35 Anda Modem - दुरूस्तीसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत प्रसिध्दीकरण
40 वाहतुक फेर-ई निविदा सुचना पहिली मुदतवाढ
41 मक्याचा जाहीर ई-लिलाव प्रक्रीयेद्वारे विक्री - दुसरी वेळ
42 अन्नधान्य वाहतुक - फेर निविदा - तिसरी मुदतवाढ
43 मक्याची जाहीर ई-लिलाव प्रक्रीयेद्वारे विक्री
44 12V/100 AH बॅटरी - निविदा सुचना - शुद्धीपत्रक
45 अन्नधान्य वाहतुक - फेर निविदा - दुसरी मुदतवाढ
46 12V/100 AH बॅटरी - निविदा सुचना
47 12V/100 AH बॅटरी - निविदा सुचना - अटी व शर्ते
48 सेतु फेर निविदा - तिसरी वेळ
49 सेतु फेर निविदा - दुसरी वेळ
50 सेतु निविदा - शुद्धीपत्रक
51 सेतु फेर निविदा - बैठकीचे इतिवृत्त - दि. 02/06/2014
52 सेतु निविदा
53 रोजगार हमी योजना - मनुष्यबळ पूरविणेकामी निविदा सुचना
54 रोजगार हमी योजना - पाण्याच्या टॅंकर पुरवठा - निविदा सुचना
55 शुद्धीपत्रक - रोजगार हमी योजना - पाण्याच्या टॅंकर पुरवठा - निविदा सुचना
56 अन्नधान्य वाहतुक - शुद्धीपत्रक
57 अन्नधान्य वाहतुक - फेर निविदा
58 अन्नधान्य वाहतुक - फेर निविदा - गोदाम ते दुकान - अंतर तक्ता
59 डेटा एंट्री साठी मनुष्यबळ पूरविणेकामी निविदा सुचना
60 निवडणुक विषयक पाकी़टे - ऑफसेट छपाई - निविदा
61 निवडणुक शाखा - मतदार यादी छपाई - निविदा
62 जवाहर नवोदय विद्यालय पोखरापूर - निविदा सुचना 2014-15