निविदा / लिलाव / दरपत्रक विषयक ..................... 
1 अन्नधान्य वाहतुक ई निविदा -  2017 - दुसरी मुदतवाढ
2 अन्नधान्य वाहतुक ई निविदा -  2017 - पहिली मुदतवाढ
3 रोजगार हमी योजना - विविध मनुष्यबळ पूरविणेकामी निविदा सुचना (जुन 2017)
4 सोलापूर जिल्ह्यातील शासकीय धान्य गोदामातील उपयोगी/निरुपयोगी बारदाना ई-लिलाव प्रक्रीयेद्वारे विक्री (June 2017)
5 अन्नधान्य वाहतुक -  जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर (june 2017)
6 सोलापूर जिल्ह्यातील शासकीय धान्य गोदामातील उपयोगी/निरुपयोगी बारदाना ई-लिलाव प्रक्रीयेद्वारे विक्री
7 निवडणुक शाखा - जि.प.व पं.स.निवडणुक 2017 - व्हिडीओग्राफी  - निविदा
8 निवडणुक शाखा - जि.प.व पं.स.निवडणुक 2017 - आफसेट छपाई - निविदा
9 निवडणुक शाखा - जि.प.व पं.स.निवडणुक 2017 - फर्निचर, पेंडाल - निविदा
10 निवडणुक शाखा - जि.प.व पं.स.निवडणुक 2017 - स्टेशनरी साहित्य - निविदा
11 निवडणुक शाखा - जि.प.व पं.स.निवडणुक 2017 - चहा व भोजन - निविदा
12 सोलापूर जिल्हा - पाणी टंचाई - टॅंकर / ट्रक - पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा - फेरनिविदा ( तृतीय मागणी )
13 सोलापूर जिल्हा - पाणी टंचाई - टॅंकर / ट्रक - पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा - फेरनिविदा ( द्वितीय मागणी )
14 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर अधिनस्त कॅनन 4225 मल्टीपर्पज प्रिंटर - वार्षिक देखभाल व दुरूस्ती
15 वाळु लिलाव - २०१६-१७ ची अधिसुचना
16 जिल्ही पशुसंवर्धन उप आयुक्त - निविदा सुचना
17 निवडणुक शाखा - मतदार यादी छपाई - निविदा
18 ई-निविदा - जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर - सेतु सुविधा केंद्र - संगणक साहीत्य पुरवठा
19 मक्याचा जाहीर ई-लिलाव दि.11/05/2016
20 जिल्हा सेतु सोसायटी सोलापूर - मनुष्यबळ पुरविणेकामी अशासकीय संस्थाकडुन अल्पमुदतीची फेरनिविदा 
21 जिल्हा सेतु सोसायटी सोलापूर - मनुष्यबळ पुरविणेकामी अशासकीय संस्थाकडुन अल्पमुदतीची निविदा - दुसरी मुदतवाढ
22 जिल्हा सेतु सोसायटी सोलापूर - मनुष्यबळ पुरविणेकामी अशासकीय संस्थाकडुन अल्पमुदतीची निविदा - पहिली मुदतवाढ
23 जिल्हा सेतु सोसायटी सोलापूर - मनुष्यबळ पुरविणेकामी अशासकीय संस्थाकडुन अल्पमुदतीची निविदा
24 2016 - अल्प मुदतीची वाहतुक ई निविदा - दुसरी मुदतवाढ
25 जिल्हा क्रीडा अधिकारी सोलापूर - इनडोअर व आऊटडोअर व्यायाम साहित्य पुरवठा - निविदा
26 2016 - अल्प मुदतीची वाहतुक ई निविदा - पहिली मुदतवाढ
27 2016 - अल्प मुदतीची वाहतुक ई निविदा  
28 सोलापूर जिल्हा - पाणी टंचाई - टॅंकर / ट्रक - पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा - फेरनिविदा
29 सोलापूर जिल्हा - पाणी टंचाई - टॅंकर / ट्रक - पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा - निविदा
30 सोलापूर जिल्ह्यातील शासकीय धान्य गोदामातील उपयोगी/निरुपयोगी बारदाना ई-लिलाव प्रक्रीयेद्वारे विक्री
31 2013 - 2016 - वाहतुक फेर-ई निविदा -  दुसरी मुदतवाढ - दि.20/08/15
32 2013 - 2016 - वाहतुक फेर-ई निविदा -  पहिली मुदतवाढ - दि.03/08/15
33 निवडणुक शाखा - मतदार यादी छपाई - निविदा
34 2013 - 2016 - वाहतुक फेर-ई निविदा
35 ई-निविदा - शिधापत्रिकाच्या डाटाबेसमध्ये आधार क्रमांकाची नोंद करणे
36 सोलापूर जिल्ह्यातील शासकीय धान्य गोदामातील उपयोगी/निरुपयोगी बारदाना ई-लिलाव प्रक्रीयेद्वारे विक्री
37 प्रिंटर, यु पी एस - पुरवठा - दरपत्रक सादर करणेकामी सुचना
38 ई निविदा सुचना - अभिलेख कक्ष - कॉम्पॅक्टरचा पुरवठा 
39 वाहतुक फेर-ई निविदा - पहिली मुदतवाढ
40 वाहतुक फेर-ई निविदा
41 वाहतुक फेर-ई निविदा सुचना दुसरी मुदतवाढ
42 मक्याचा जाहीर ई-लिलाव दि.10/12/2014 
43 E1/V.35 Anda Converter - खरेदीसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत प्रसिध्दीकरण
44 E1 Anda Modem , V.35 Anda Modem - दुरूस्तीसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत प्रसिध्दीकरण
45 वाहतुक फेर-ई निविदा सुचना पहिली मुदतवाढ
46 मक्याचा जाहीर ई-लिलाव प्रक्रीयेद्वारे विक्री - दुसरी वेळ
47 अन्नधान्य वाहतुक - फेर निविदा - तिसरी मुदतवाढ
48 मक्याची जाहीर ई-लिलाव प्रक्रीयेद्वारे विक्री
49 12V/100 AH बॅटरी - निविदा सुचना - शुद्धीपत्रक
50 अन्नधान्य वाहतुक - फेर निविदा - दुसरी मुदतवाढ
51 12V/100 AH बॅटरी - निविदा सुचना
52 12V/100 AH बॅटरी - निविदा सुचना - अटी व शर्ते
53 सेतु फेर निविदा - तिसरी वेळ
54 सेतु फेर निविदा - दुसरी वेळ
55 सेतु निविदा - शुद्धीपत्रक
56 सेतु फेर निविदा - बैठकीचे इतिवृत्त - दि. 02/06/2014
57 सेतु निविदा
58 रोजगार हमी योजना - मनुष्यबळ पूरविणेकामी निविदा सुचना
59 रोजगार हमी योजना - पाण्याच्या टॅंकर पुरवठा - निविदा सुचना
60 शुद्धीपत्रक - रोजगार हमी योजना - पाण्याच्या टॅंकर पुरवठा - निविदा सुचना
51 अन्नधान्य वाहतुक - शुद्धीपत्रक
62 अन्नधान्य वाहतुक - फेर निविदा
63 अन्नधान्य वाहतुक - फेर निविदा - गोदाम ते दुकान - अंतर तक्ता
64 डेटा एंट्री साठी मनुष्यबळ पूरविणेकामी निविदा सुचना
65 निवडणुक विषयक पाकी़टे - ऑफसेट छपाई - निविदा
66 निवडणुक शाखा - मतदार यादी छपाई - निविदा
67 जवाहर नवोदय विद्यालय पोखरापूर - निविदा सुचना 2014-15