निविदा / लिलाव / दरपत्रक विषयक ..................... 
1 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर - रोहयो शाखा - व्हिडीओ रेकॉर्डिंग - दर पत्रक 
2 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर -  रोहयो शाखा - साहित्य खरेदी - दर पत्रक 
3 अन्नधान्य वितरण अधिकारी कार्यालय - वाहतुक फेर ई निविदा -  ऑगस्ट 2017 
4 निवडणुक शाखा - मतदार यादी छपाई - निविदा - ऑगस्ट 2017
5 अन्नधान्य वाहतुक ई निविदा -  2017 - दुसरी मुदतवाढ
6 अन्नधान्य वाहतुक ई निविदा -  2017 - पहिली मुदतवाढ
7 रोजगार हमी योजना - विविध मनुष्यबळ पूरविणेकामी निविदा सुचना (जुन 2017)
8 सोलापूर जिल्ह्यातील शासकीय धान्य गोदामातील उपयोगी/निरुपयोगी बारदाना ई-लिलाव प्रक्रीयेद्वारे विक्री (June 2017)
9 अन्नधान्य वाहतुक -  जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर (june 2017)
10 सोलापूर जिल्ह्यातील शासकीय धान्य गोदामातील उपयोगी/निरुपयोगी बारदाना ई-लिलाव प्रक्रीयेद्वारे विक्री
11 निवडणुक शाखा - जि.प.व पं.स.निवडणुक 2017 - व्हिडीओग्राफी  - निविदा
12 निवडणुक शाखा - जि.प.व पं.स.निवडणुक 2017 - आफसेट छपाई - निविदा
13 निवडणुक शाखा - जि.प.व पं.स.निवडणुक 2017 - फर्निचर, पेंडाल - निविदा
14 निवडणुक शाखा - जि.प.व पं.स.निवडणुक 2017 - स्टेशनरी साहित्य - निविदा
15 निवडणुक शाखा - जि.प.व पं.स.निवडणुक 2017 - चहा व भोजन - निविदा
16 सोलापूर जिल्हा - पाणी टंचाई - टॅंकर / ट्रक - पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा - फेरनिविदा ( तृतीय मागणी )
17 सोलापूर जिल्हा - पाणी टंचाई - टॅंकर / ट्रक - पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा - फेरनिविदा ( द्वितीय मागणी )
18 जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर अधिनस्त कॅनन 4225 मल्टीपर्पज प्रिंटर - वार्षिक देखभाल व दुरूस्ती
19 वाळु लिलाव - २०१६-१७ ची अधिसुचना
20 जिल्ही पशुसंवर्धन उप आयुक्त - निविदा सुचना
21 निवडणुक शाखा - मतदार यादी छपाई - निविदा
22 ई-निविदा - जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर - सेतु सुविधा केंद्र - संगणक साहीत्य पुरवठा
23 मक्याचा जाहीर ई-लिलाव दि.11/05/2016
24 जिल्हा सेतु सोसायटी सोलापूर - मनुष्यबळ पुरविणेकामी अशासकीय संस्थाकडुन अल्पमुदतीची फेरनिविदा 
25 जिल्हा सेतु सोसायटी सोलापूर - मनुष्यबळ पुरविणेकामी अशासकीय संस्थाकडुन अल्पमुदतीची निविदा - दुसरी मुदतवाढ
26 जिल्हा सेतु सोसायटी सोलापूर - मनुष्यबळ पुरविणेकामी अशासकीय संस्थाकडुन अल्पमुदतीची निविदा - पहिली मुदतवाढ
27 जिल्हा सेतु सोसायटी सोलापूर - मनुष्यबळ पुरविणेकामी अशासकीय संस्थाकडुन अल्पमुदतीची निविदा
28 2016 - अल्प मुदतीची वाहतुक ई निविदा - दुसरी मुदतवाढ
29 जिल्हा क्रीडा अधिकारी सोलापूर - इनडोअर व आऊटडोअर व्यायाम साहित्य पुरवठा - निविदा
30 2016 - अल्प मुदतीची वाहतुक ई निविदा - पहिली मुदतवाढ
31 2016 - अल्प मुदतीची वाहतुक ई निविदा  
32 सोलापूर जिल्हा - पाणी टंचाई - टॅंकर / ट्रक - पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा - फेरनिविदा
33 सोलापूर जिल्हा - पाणी टंचाई - टॅंकर / ट्रक - पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा - निविदा
34 सोलापूर जिल्ह्यातील शासकीय धान्य गोदामातील उपयोगी/निरुपयोगी बारदाना ई-लिलाव प्रक्रीयेद्वारे विक्री
35 2013 - 2016 - वाहतुक फेर-ई निविदा -  दुसरी मुदतवाढ - दि.20/08/15
36 2013 - 2016 - वाहतुक फेर-ई निविदा -  पहिली मुदतवाढ - दि.03/08/15
37 निवडणुक शाखा - मतदार यादी छपाई - निविदा
38 2013 - 2016 - वाहतुक फेर-ई निविदा
39 ई-निविदा - शिधापत्रिकाच्या डाटाबेसमध्ये आधार क्रमांकाची नोंद करणे
40 सोलापूर जिल्ह्यातील शासकीय धान्य गोदामातील उपयोगी/निरुपयोगी बारदाना ई-लिलाव प्रक्रीयेद्वारे विक्री
41 प्रिंटर, यु पी एस - पुरवठा - दरपत्रक सादर करणेकामी सुचना
42 ई निविदा सुचना - अभिलेख कक्ष - कॉम्पॅक्टरचा पुरवठा 
43 वाहतुक फेर-ई निविदा - पहिली मुदतवाढ
44 वाहतुक फेर-ई निविदा
45 वाहतुक फेर-ई निविदा सुचना दुसरी मुदतवाढ
46 मक्याचा जाहीर ई-लिलाव दि.10/12/2014 
47 E1/V.35 Anda Converter - खरेदीसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत प्रसिध्दीकरण
48 E1 Anda Modem , V.35 Anda Modem - दुरूस्तीसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत प्रसिध्दीकरण
49 वाहतुक फेर-ई निविदा सुचना पहिली मुदतवाढ
50 मक्याचा जाहीर ई-लिलाव प्रक्रीयेद्वारे विक्री - दुसरी वेळ
51 अन्नधान्य वाहतुक - फेर निविदा - तिसरी मुदतवाढ
52 मक्याची जाहीर ई-लिलाव प्रक्रीयेद्वारे विक्री
53 12V/100 AH बॅटरी - निविदा सुचना - शुद्धीपत्रक
54 अन्नधान्य वाहतुक - फेर निविदा - दुसरी मुदतवाढ
55 12V/100 AH बॅटरी - निविदा सुचना
56 12V/100 AH बॅटरी - निविदा सुचना - अटी व शर्ते
57 सेतु फेर निविदा - तिसरी वेळ
58 सेतु फेर निविदा - दुसरी वेळ
59 सेतु निविदा - शुद्धीपत्रक
60 सेतु फेर निविदा - बैठकीचे इतिवृत्त - दि. 02/06/2014
51 सेतु निविदा
62 रोजगार हमी योजना - मनुष्यबळ पूरविणेकामी निविदा सुचना
63 रोजगार हमी योजना - पाण्याच्या टॅंकर पुरवठा - निविदा सुचना
64 शुद्धीपत्रक - रोजगार हमी योजना - पाण्याच्या टॅंकर पुरवठा - निविदा सुचना
65 अन्नधान्य वाहतुक - शुद्धीपत्रक
66 अन्नधान्य वाहतुक - फेर निविदा
67 अन्नधान्य वाहतुक - फेर निविदा - गोदाम ते दुकान - अंतर तक्ता
68 डेटा एंट्री साठी मनुष्यबळ पूरविणेकामी निविदा सुचना
69 निवडणुक विषयक पाकी़टे - ऑफसेट छपाई - निविदा
70 निवडणुक शाखा - मतदार यादी छपाई - निविदा
71 जवाहर नवोदय विद्यालय पोखरापूर - निविदा सुचना 2014-15