जिल्हयातील स्वातंत्र्य सैनिकांची यादी ....

सोलापूर महानगरपालिका - राजपत्र प्रसिध्दी - सि.स.क्र.8827 .....

ग्राम पंचायत सार्वत्रिक निवडणुका 2017-18 .....

सोलापूर महानगरपालिका - भु संपादन - वाहनतळ - सि.स.क्र.8827 .....

जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त - निवेदन - लाभार्थ्यांना अनुदानाबाबत .....

मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम 2017 .....

ई व्ही एम बद्दल ध्वनिचित्रफीत .....

बार्शी नगर परिषद - रस्ता भूसंपादन .....

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा - गावनिहाय ग्राउंडवॉटर रिचार्ज प्रायोरिटायझेशन मॅप .....

विधानसभा मतदारसंघ निहाय दि.01/01/2017 रोजीची मतदार यादी......

धर्मादाय रुग्णालये ..........

भूसंपादन बार्शी (एस.आर.11/2016) न.प.कार्यालय ते कोठारी इमारत - रस्ता रुंदीकरण बाबत ......

ध्वनी प्रदुषण नियमांची अंमलबजावणी बाबत......

कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या जमिनींचे आदेश .........

कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या जमिनी - परिशिष्ट - अ .........

भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनी - परिशिष्ट - ब .........

पक्षी पर्यटन .........

सोलापूर जिल्ह्यातील वर्ग 2 जमिनींची तालुकानिहाय माहीती .........

दि.31/08/2015 - ध्वनी प्रदुषण - प्राधिकृत अधिकारी - यादी प्रसिध्दी .........

ध्वनी प्रदुषण आदेश प्रसिध्दी .............................

शहर पोलीस - ध्वनी प्रदुषण प्राधिकृत अधिकारी ............

अनधिकृत धार्मिक स्थळे - कार्यवाही ...........

सोलापूर महानगरपालीका - अनधिकृत धार्मिक स्थळे - कार्यवाही ..

जलयुक्त शिवार अभियान ............

निविदा / लिलाव विषयक ......................

नियुक्त्या / नेमणुका / भरती / जाहिराती बाबत ..........

सेवा जेष्ठता / इतर माहीती / सुचना .....................