नेमणुका / भरती / नियुक्त्या
# Subject View / Download
सामान्य रुग्णालय सोलापूर - प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी
जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर - जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (कंत्राटी) - निवड व प्रतिक्षा यादी
जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर - जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (कंत्राटी) - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी
सामान्य रुग्णालय सोलापूर - वैद्यकीय अधिकारी - निवड व प्रतिक्षा यादी
सामान्य रुग्णालय सोलापूर - विविध पदे - कंत्राटी
लॅब टेकनिशियन - सामान्य रुग्णालय सोलापूर - गुणपत्रिका
लॅब टेकनिशियन - सामान्य रुग्णालय सोलापूर - पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी
जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर - जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (कंत्राटी) या पदासाठी सुचना
लॅब टेकनिशियन - सामान्य रुग्णालय सोलापूर
जिल्हा सेतु सोसायटी सोलापूर - कंत्राटी पध्दतीने तात्पुरत्या स्वरुपात भरणे - जुनिअर प्रोग्रामर
जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर - तलाठी भरती - परीक्षा दि. ११/०९/२०१६ - उमेदवारांची तात्पुरती प्रतिक्षा यादी
जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर - तलाठी भरती - परीक्षा दि. ११/०९/२०१६ - कागदपडताळणी चे पत्र
जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर - तलाठी भरती - परीक्षा दि. ११/०९/२०१६ - कागदपडताळणीसाठी बोलविण्यात येणाऱ्या उमेदवारांची यादी
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जिल्हा क्षयरोग अधिकारी कार्यालय - कंत्राटी तत्वावर पदभरती करणेबाबत - पात्र / अपात्र यादी
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जिल्हा क्षयरोग अधिकारी कार्यालय - कंत्राटी तत्वावर पदभरती करणेबाबत
जिल्हा सेतु सोसायटी सोलापूर - कंत्राटी पध्दतीने तात्पुरत्या स्वरुपात भरणे - पात्र डाटा एन्ट्री ऑपरेटर - तात्पुरती निवड व प्रतिक्षा यादी