सेवाज्येष्ठता / इतर सुचना
# Subject View / Download
जिल्हास्तरीय दि. 31/03/2017 अखेर सामाईक अनुकंपा प्रतिक्षा यादी - गट क
जिल्हास्तरीय दि. 31/03/2017 अखेर सामाईक अनुकंपा प्रतिक्षा यादी - गट ड
जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापुर - दि. ०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी - अव्वल कारकुन
जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापुर - दि. ०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी - लिपिक-टंकलेखक
दि. ०१/०१/२०१७ - अंतिम सेवा जेष्ठता यादी - मंडळ अधिकारी
जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापुर - ०१/०१/२०१६ अखेर अंतिम सेवा जेष्ठता यादी - तलाठी
जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापुर - दि. ०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी - वाहन चालक
जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापुर - दि. ०१/०१/२०१६ ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी - पहारेकरी
जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापुर - दि. ०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी - शिपाई