निविदा / लिलाव
# Subject View / Download
पिण्याचे पाणी पुरवठा करणेसाठी टॅंकर - पहिली मुदतवाढ
कॉम्प्याक्टर - निविदा मुदतवाढ
कॉम्प्याक्टर - बैठकीचे ईतिवृत्त
रोहयो शाखा - कंत्राटी पध्दतीने मनुष्यबळ पुरविणे
पिण्याचे पाणी पुरवठा करणेसाठी टॅंकर
जिल्हा नियोजन समिती - कंत्राटी पध्दतीने मनुष्यबळ पुरविणे
फेरनिविदा - वाळु गट - मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणुक - दि.30/01/2018
वाळु गट - मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणुक
बी ओ ओ टी तत्वावर सेतु केंद्र चालविणे - निविदा - पहिली मूदतवाढ
सेतु निविदा - माहीती पुस्तिका दि.19/12/17
जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त - साहित्य वाहतुक
अन्नधान्य वितरण अधिकारी कार्यालय सोलापूर - शासकीय धान्य गोदामातील उपयोगी/निरुपयोगी बारदाना फेर ई-लिलाव प्रक्रीयेद्वारे विक्री
बी ओ ओ टी तत्वावर सेतु केंद्र चालविणे
अन्नधान्य वितरण अधिकारी कार्यालय सोलापूर - शासकीय धान्य गोदामातील उपयोगी/निरुपयोगी बारदाना ई-लिलाव प्रक्रीयेद्वारे विक्री
राज्य उत्पादन शुल्क - ताडी अनुज्ञप्ती - लिलाव सुचना दि. 09/11//17
ऊप जिल्हाधिकारी (रोहयो) - अंटीव्हायरस बाबत
राज्य उत्पादन शुल्क - ताडी अनुज्ञप्ती - फेरलिलाव सुचना दि.22/09/17
जलयुक्त शिवार अभियान - 2016-17 मधील कामांचे मुल्यमापन
राज्य उत्पादन शुल्क - ताडी अनुज्ञप्ती - लिलाव
जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर - रोहयो शाखा - व्हिडीओ रेकॉर्डिंग - दर पत्रक
जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर - रोहयो शाखा - साहित्य खरेदी - दर पत्रक
अन्नधान्य वितरण अधिकारी कार्यालय - वाहतुक फेर ई निविदा - ऑगस्ट 2017
निवडणुक शाखा - मतदार यादी छपाई - निविदा - ऑगस्ट 2017
अन्नधान्य वाहतुक ई निविदा - 2017 - दुसरी मुदतवाढ
अन्नधान्य वाहतुक ई निविदा - 2017 - पहिली मुदतवाढ
रोजगार हमी योजना - विविध मनुष्यबळ पूरविणेकामी निविदा सुचना (जुन 2017)
सोलापूर जिल्ह्यातील शासकीय धान्य गोदामातील उपयोगी/निरुपयोगी बारदाना ई-लिलाव प्रक्रीयेद्वारे विक्री (June 2017)