बंद करा

गट-ड साठी पात्र असलेल्या अनुकंपा उमेदवारांची जिल्हास्तरीय अंतिम सामाईक प्रतिक्षा सूची दि.31/12/2020 अखेर

गट-ड साठी पात्र असलेल्या अनुकंपा उमेदवारांची जिल्हास्तरीय अंतिम सामाईक प्रतिक्षा सूची दि.31/12/2020 अखेर
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
गट-ड साठी पात्र असलेल्या अनुकंपा उमेदवारांची जिल्हास्तरीय अंतिम सामाईक प्रतिक्षा सूची दि.31/12/2020 अखेर

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

01/06/2021 31/05/2022 पहा (1 MB)