बंद करा

प्रशासन अधिकारी नगर प्रशासन शाखा

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

ईमेल : dpoma[dot]rfsol-mh[at]gov[dot]in
पदनाम : प्रशासन अधिकारी नगर प्रशासन शाखा
दूरध्वनी : 02172731020