Close

Municipalities

Municipal Corporation Solapur

Indra Bhavan Building Solapur Corporation Solapur

Phone : 02172740300

Pandharpur Nagar Parishad

Pandharpur Nagar Parishad

Email : comcpandharpur[at]gmail[dot]com
Phone : 02186223013

Sangola Nagar Parishad

Sangola Municipal Council

Email : comcsangola[at]gmail[dot]com
Phone : 02187221174