बंद करा

एसटीडी आणि पिन कोड

अ.क्र. ठिकाण एस टी डी कोड पिन कोड
 1 उत्तर सोलापूर  0217  413001
 2  दक्षिण सोलापूर  0217  413001 
 3  पंढरपूर  02186 413304
4  मोहोळ  02189 413213
5  माढा  02183  413209 
6  करमाळा  02182 413203 
7  बार्शी   02184 413401 
8  माळशिरस  02185  413310 
9  मंगळवेढा  02188  413305 
10  सांगोला  02187  413307 
11  अक्कलकोट   02181 413216