बंद करा

तहसील

सोलापूर जिल्हयात 11 तालुके आहेत

 1. उत्तर सोलापूर (मुख्यालय सोलापूर)
 2. दक्षिण सोलापूर (मुख्यालय सोलापूर)
 3. बार्शी
 4. अक्कलकोट
 5. पंढरपूर
 6. मंगळवेढा
 7. सांगोला
 8. मोहोळ
 9. माढा
 10. करमाळा
 11. माळशिरस