बंद करा

माहितीचा अधिकार

माहितीचा अधिकार कायदा 2005 अन्वये जिल्हाधिकारी सोलापूर कार्यालयाची यादी

माहितीच्या अधिकारखाली नेमलेल्या अधिकारी यांची यादी

राजशिष्टाचार अप्पर जिल्हाधिकारी उपविभागीय अधिकारी सोलापूर – क्र. 1 
दुय्यम चिटणीस विशेष भूसंपादन अधिकारी – समन्वय उपविभागीय अधिकारी सोलापूर – क्र. 2 
सामान्य शाखा विशेष भूसंपादन अधिकारी – क्र. 1 उपविभागीय अधिकारी पंढरपूर  
खणीकर्म विशेष भूसंपादन अधिकारी – क्र. 3  उपविभागीय अधिकारी माढा 
महसूल शाखा विशेष भूसंपादन अधिकारी – क्र. 7  उपविभागीय अधिकारी माळशिरस 
आस्थापना शाखा विशेष भूसंपादन अधिकारी – क्र. 11   उपविभागीय अधिकारी मंगळवेढा 
कुळकायदा जिल्हा पुरवठा शाखा तहसील उत्तर सोलापूर 
करमणुक अन्नधान्न वितरण तहसील दक्षिण सोलापूर
नगर पालीका प्रशासन निवडणूक शाखा  तहसील अक्कलकोट 
अंतर्गत लेखा शाखा पुनर्वसन शाखा  तहसील बार्शी 
ग्रामपंचायत शाखा रोहयो शाखा  तहसील पंढरपूर
संजय गांधी योजना (जिल्हा) कमाल जमीन धारणा  तहसील मंगळवेढा
संजय गांधी योजना (शहर)  नियोजन शाखा  तहसील सांगोला 
    तहसील माढा
    तहसील मोहोळ 
    तहसील करमाळा 
    तहसील माळशिरस