बंद करा

इतर कार्यालय

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

इतर कार्यालय
परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
छायाचित्र उपलब्ध नाही जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था मध्यवर्ती इमारत जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी ceosolapur[at]gmail[dot]com 02172625500 जिल्हा परिषद सोलापूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही प्रधान जिल्हा न्यायाधीश प्रधान जिल्हा न्यायाधीश 02172627077 जिल्हा न्यायालय सोलापूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही पोलिस आयुक्त पोलिस आयुक्त cpsolapur[at]gmail[dot]com 02172744601 पोलिस आयुक्त कार्यालय कुमठा नाका सोलापूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही आयुक्त सोलापूर महानगरपालिका आयुक्त सोलापूर महानगरपालिका 02172740300 सोलापूर महानगरपालिका
छायाचित्र उपलब्ध नाही पोलिस अधिक्षक पोलिस अधिक्षक 02172732001 जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार सोलापूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही जिल्हा शल्य चिकीत्सक जिल्हा शल्य चिकीत्सक 02172749487 सरकारी रुग्णालय सोलापूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही अधीक्षक अभियंता सां बा वि अधीक्षक अभियंता सां बा वि 02172601013 कुमठा नाका सोलापूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 02172303099 अशोक नगर सोलापूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही अधिक्षक राज्य उत्पादन शुल्क अधिक्षक राज्य उत्पादन शुल्क 02172312376 डी आर एम कार्यालय जवळ सोलापूर