बंद करा

भू संपादन

Filter Document category wise

फिल्टर

भू संपादन
शीर्षक दिनांक View / Download
मौजे शेलगांव (क) ता. करमाळा दहिगांव उपसा सिंचन योजनेंतर्गत-एस आर 1/2021 02/06/2022 पहा (104 KB)
अधिसूचना-SR No १६/२०१९-मौजे पिंपळनेर ता. माढा-सीना माढा उपसा सिंचन 02/06/2022 पहा (115 KB)
भूमि संपादन अधिनियम 2013, अधिसूचना, कलम 19 24/05/2022 पहा (451 KB)
भूमि संपादन अधिनियम 2013, अधिसूचना, कलम 11 19/04/2022 पहा (998 KB)
नवीन कायदा 2013 मधील कलम 19(1) अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना -मौजे जामगाव तालुका मोहोळ पा.त.क्र.10 एस आर क्र.9/2007 01/04/2022 पहा (2 MB)
भूसंपादन अधिसूचना – फ्लाय ओवर – जुना पूना नका ते पत्रकार भवन 07/03/2022 पहा (1 MB)
अधिसूचना – शिंगोर्णी – पा.त.9, ता.माळशिरस 22/02/2022 पहा (2 MB)
अधिसूचना – शिंगोर्णी – पा.त.8, ता.माळशिरस 22/02/2022 पहा (2 MB)
जामगाव नवीन कायदा 2013 मधील कलम 11 अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना 18/01/2022 पहा (2 MB)
इंचगाव नवीन कायदा 2013 मधील कलम 11 अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना 03/12/2021 पहा (2 MB)