बंद करा

भू संपादन

Filter Document category wise

फिल्टर

भू संपादन
शीर्षक दिनांक View / Download
मौजे भेंड ता. माढा-गाव तलाव भेंड-दळवी शेत क्रं 2-अंतीम निवाडा 20/04/2021 पहा (1 MB)
उजनी-सोरेगाव पाणीपुरवठा-जमिनीचे वापरहक्कासाठी संपादन करणे 04/03/2021 पहा (6 MB)
अंतीम निवाडा-बार्शी उपसा सिंचन योजना रिधोरे ता. माढा-11/2019 16/02/2021 पहा (1 MB)
अंतीम निवाडा-सिना माढा उपसा सिंचन योजना-अरण-ता.माढा-02/2020 05/01/2021 पहा (2 MB)
अधिसूचना-मौजे नजिक पिंपरी तालुका मोहोळ 14/12/2020 पहा (2 MB)
बैठकीचे इतिवृत्त दि.25/06/2020 भूसंपादन विषयक कामकाज 20/08/2020 पहा (2 MB)
बैठकीचे इतिवृत्त दि.03/02/2020 भूसंपादन विषयक कामकाज 20/08/2020 पहा (920 KB)
बैठकीचे इतिवृत्त दि.29/01/2020 भूसंपादन विषयक कामकाज 20/08/2020 पहा (2 MB)
बैरागवाडी जाहीर नोटीस वि भु सं अ 7 – 29/06/2020 29/06/2020 पहा (6 MB)
शेटफळ जाहीर नोटीस वि भु सं अ 7 – 29/06/2020 29/06/2020 पहा (2 MB)