बंद करा

भू संपादन

Filter Document category wise

फिल्टर

भू संपादन
शीर्षक दिनांक View / Download
मौजे तुळशी ता. माढा-येथील साठवण तलाव तुळशी अंतीम निवाडा 05/06/2021 पहा (2 MB)
मौजे विहाळ ता. करमाळा-येथील कुकडी डाव्या कालव्याची पोंधवडी शाखा कालव्याची विहाळ वितरीका अंतीम निवाडा 05/06/2021 पहा (971 KB)
मौजे झरे ता. करमाळा-कुकडी डाव्या कालवा किमी 243/200 येथुन निघणारी लघुवितरीका क्रं 93 अंतीम निवाडा 05/06/2021 पहा (2 MB)
मौजे मोरवड ता. करमाळा-कुकडी डाव्या कालव्याची पोंधवडी शाखा किमी 1 करीता चा अंतीम निवाडा 05/06/2021 पहा (1 MB)
मौजे झरे ता. करमाळा जि.सोलापूर येथील कुकडी डावा कालवा किमी 248 करीता चा अंतीम निवाडा 05/06/2021 पहा (2 MB)
मौजे वीट ता. करमाळा-कुकडी डावा कालवा सा क्रं 225/500 मधुन निघणारी लघुवितरीका क्रं 85 करीता चा अंतीम निवाडा 05/06/2021 पहा (1 MB)
मौजे भेंड ता. माढा-सिना माढा उपसा सिंचन योजने अंतर्गत मोडनिंब वितरीकेवरील लघुवितरीका क्रं 8-अंतीम निवाडा 05/06/2021 पहा (1,004 KB)
पाझर तलाव हातिद (रामोशी लवण) ता. सांगोला अंतिम निवाडा 04/06/2021 पहा (1 MB)
इसबावी अधिसूचना 28/05/2021 पहा (392 KB)
मौजे झरे ता.करमाळा-कुकडी डावा कालवा लघु वितरीका क्रं 90 (उगमस्थान सा.क्रं 239/460 मी)-अंतीम निवाडा 20/04/2021 पहा (1 MB)