माहितीचा अधिकार - इतर कार्यालये

माहितीचा अधिकार - इतर कार्यालये
शीर्षक दिनांक डाउनलोड / दुवा
भिमा विकास विभाग क्र.दोन 01/04/2018 डाउनलोड(525 KB)
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण 01/04/2018 डाउनलोड(220 KB)
सह जिल्हा निबंधक 31/07/2018 डाउनलोड(1 MB)
सहाय्यक संचालक रोजगार 01/04/2018 डाउनलोड(190 KB)
जिल्हा सांखीकी अधिकारी 01/04/2018 डाउनलोड(129 KB)
राज्य उत्पादन शुल्क 01/04/2018 डाउनलोड(2 MB)