Solapur City

Shri.Siddheshwar idol
Shri. Siddheshwar Solapur
Nandidhwaja, Shri.Siddheshwar Yatra view
Shri.Siddheshwar Yatra Solapur
Shri.Siddheshwar Yatra aerial view
Shri.Siddheshwar Yatra Solapur
Corporation Building
Solapur Municipal Corporation
Passport office building
Passport Office Solapur
Four lane national highway
Solapur National Highway
Highway night view
Solapur National Highway
hutatma statues
Four Hutatmas of Solapur