उजनी धरण

धरणावर जाणेसाठी रस्ता
धरणावर जाण्याचा रस्ता
उजनी येथील पॉवर जनरेशन प्लांट
पॉवर जनरेशन प्लांट
पॉवर जनरेशन प्लांट
धरणावरील पॉवर जनरेशन प्लांट
धरणाचे नियंत्रण कक्ष
धरण नियंत्रण कक्ष
जलाशयाची पाणीपातळी
उजनी जलाशयाची पाणीपातळी
उजनी धरण दृश्य
उजनी धरणाचे दृश्य