बंद करा

अनुकंपा सामाईक प्रतिक्षा सुची गट-क व गट-ड संवर्ग – 31/07/2019 अखेर

अनुकंपा सामाईक प्रतिक्षा सुची गट-क व गट-ड संवर्ग – 31/07/2019 अखेर
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
अनुकंपा सामाईक प्रतिक्षा सुची गट-क व गट-ड संवर्ग – 31/07/2019 अखेर

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

22/10/2019 31/05/2020 पहा (424 KB)