ताज्या घडामोडी

ताज्या घडामोडी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
आरआर-7512 महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951, चे कलम 37 (१) व (३)

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

18/11/2019 02/12/2019 पहा (2 MB)
भूमि संपादन अधिनियम 2013, अधिसूचना कलम 21(1)(4), एस.आर.27/2019

वि भू सं अ विशेष घटक सोलापूर

14/11/2019 14/12/2019 पहा (2 MB)
पाझर तलाव क्र.1-मौजे हराळवाडी-ता. मोहोळ-एस.आर. 24/2007

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्र.7 (मोहोळ) सोलापूर

13/11/2019 29/02/2020 पहा (885 KB)
आरआर-7074 महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951, चे कलम 37 (१) व (३)

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

03/11/2019 17/11/2019 पहा (1 MB)
वाखरी पंढरपूर बाहयवळण रस्त्याचे खाजगी वाटाघाटीव्दारे भूसंपादन करणेबाबत…

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्र.7 (मोहोळ ) सोलापूर

15/10/2019 15/11/2019 पहा (615 KB)
आरआर-6588- फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

28/09/2019 26/11/2019 पहा (1 MB)
भूसंपादन अधिनियम-वाढीव मोबदल्याच्या आदेशाच्या अनुषंगाने मा.जिल्हा/दिवाणी न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या दरखास्ती

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

11/12/2018 31/12/2019 पहा (2 MB)
स्थानिक सुट्ट्या 2019

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

07/01/2019 31/12/2019 पहा (241 KB)
संग्रहित