बंद करा

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी हे पद कंत्राटी तत्वावर भरणेबाबत – निवड यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

06/09/2021 31/12/2021 पहा (48 KB)
तलाठी भरती २०१९-ई.डब्ल्यू.एस. संवर्गाचा लाभ घेवू इच्छिणाऱ्या एस.ई.बी.सी. (महिला) संवर्गातील उमेदवारांना कागदपत्रांसह दि.27/08/2021 रोजी कार्यालयीन वेळेत आस्थापना शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर येथे उपस्थित राहणेबाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

25/08/2021 31/12/2021 पहा (934 KB)
तलाठी भरती २०१९-कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी 05/03/2020 रोजी गैरहजर राहिलेल्या उमेदवारांना, ई.डब्ल्यू.एस. संवर्गाचा लाभ घेवू इच्छिणाऱ्या एस.ई.बी.सी. (महिला) संवर्गातील उमेदवारांना कागदपत्रांसह दि.25/08/2021 रोजी 11 वा. आस्थापना शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर येथे उपस्थित राहणेबाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर 

19/08/2021 31/12/2021 पहा (3 MB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी हे पद कंत्राटी तत्वावर भरणेबाबतची जाहिरात-मुलाखत कार्यक्रम

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

23/07/2021 31/12/2021 पहा (189 KB)
गट-ड साठी पात्र असलेल्या अनुकंपा उमेदवारांची जिल्हास्तरीय अंतिम सामाईक प्रतिक्षा सूची दि.31/12/2020 अखेर

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

01/06/2021 31/05/2022 पहा (1 MB)
गट-क साठी पात्र असलेल्या अनुकंपा उमेदवारांची जिल्हास्तरीय अंतिम सामाईक प्रतिक्षा सूची दि.31/12/2020 अखेर

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

01/06/2021 31/05/2022 पहा (2 MB)
संग्रहित