बंद करा

नगरपालिका

अक्कलकोट नगर परिषद

अक्कलकोट नगर परिषद
ईमेल : comcakkalkot123[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 021812200243

करमाळा नगर परिषद

करमाळा नगर परिषद
ईमेल : comckarmala[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02182220315

कुर्डुवाडी नगर परिषद

कुर्डुवाडी नगर परिषद
ईमेल : comckurduwadi[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02183223272

दुधनी नगर परिषद

दुधनी नगर परिषद
ईमेल : codudhani2012[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02181256424

पंढरपूर नगर परिषद

पंढरपूर नगर परिषद
ईमेल : comcpandharpur[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02186223013

बार्शी नगर परिषद

बार्शी नगर परिषद
ईमेल : bnpbarshi[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02184222218

मंगळवेढा नगर परिषद

मंगळवेढा नगर परिषद
ईमेल : comcmangalwedha[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02188220235

माढा नगरपालिका

माढा नगरपालिका
ईमेल : comcmadha[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02183234062

माळशिरस नगरपालिका

माळशिरस नगरपालिका
ईमेल : comcmalshiras[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02185235012

मैंदर्गी नगर परिषद

मैंदर्गी नगर परिषद
दूरध्वनी : 02181255028