बंद करा

शासकीय विश्राम गृह

शासकीय विश्राम गृह अकलूज

अकलूज
दूरध्वनी : 02185222749

शासकीय विश्राम गृह अक्कलकोट

स्टेशन रोड अक्कलकोट
दूरध्वनी : 02172312310

शासकीय विश्राम गृह करमाळा

करमाळा
दूरध्वनी : 227490

शासकीय विश्राम गृह कुर्डूवाडी

बार्शी रोड
दूरध्वनी : 02183223363

शासकीय विश्राम गृह बार्शी

जामगाव रोड बार्शी
दूरध्वनी : 02184222750

शासकीय विश्राम गृह माढा

माढा
दूरध्वनी : 02183223363

शासकीय विश्राम गृह माळशिरस

माळशिरस
दूरध्वनी : 227190

शासकीय विश्राम गृह मोहोळ

एस टी जवळ मोहोळ
दूरध्वनी : 02189232263

शासकीय विश्राम गृह सोलापूर

सात रस्ता सोलापूर
दूरध्वनी : 02172311661