बंद करा

शासकीय विश्राम गृह

शासकीय विश्राम गृह अकलूज

अकलूज

दूरध्वनी : 02185222749

शासकीय विश्राम गृह अक्कलकोट

स्टेशन रोड अक्कलकोट

दूरध्वनी : 02172312310

शासकीय विश्राम गृह करमाळा

करमाळा

दूरध्वनी : 227490

शासकीय विश्राम गृह कुर्डूवाडी

बार्शी रोड

दूरध्वनी : 02183223363

शासकीय विश्राम गृह बार्शी

जामगाव रोड बार्शी

दूरध्वनी : 02184222750

शासकीय विश्राम गृह माढा

माढा

दूरध्वनी : 02183223363

शासकीय विश्राम गृह माळशिरस

माळशिरस

दूरध्वनी : 227190

शासकीय विश्राम गृह मोहोळ

एस टी जवळ मोहोळ

दूरध्वनी : 02189232263

शासकीय विश्राम गृह सोलापूर

सात रस्ता सोलापूर

दूरध्वनी : 02172311661