बंद करा

जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी

पहिला मजला जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

ईमेल : collector[dot]solapur[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
पदनाम : जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी
दूरध्वनी : 02172731000
फॅक्स क्रमांक : 02172621120