बंद करा

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिल्हा परिषद सोलापूर

ईमेल : ceosolapur[at]gmail[dot]com
पदनाम : मुख्य कार्यकारी अधिकारी
दूरध्वनी : 02172625500