बंद करा

ईऑफिस

EOFFICE 7.0 – 10 IMPORTANT STEPS / ईऑफिस 7.0 – 10 महत्वाच्या बाबी

1) How to Login / प्रवेश कसा करावा :-

2) How to create Receipt / रीसीप्ट कशी करावी ?:-

3) How to close receipt and reopen / रीसीप्ट बंद कशी करावी तसेच पुन्हा चालू कशी करावी :-

4) How to work on eReceipts / ईरीसीप्ट वर काम कसे करावे ?:-

5) How to add receipts in eFile / ई फाइल मध्ये रीसीप्ट कशा जोडायच्या? :-

6) How to create a new file and add receipts into file / नवीन फाइल कशी करावी तसेच त्यामध्ये रीसीप्ट कशी जोडावी :-

7) Action completed files – close/park and reopen/unpark / कारवाई पूर्ण झालेली फाइल – बंद / पार्क आणी पुन्हा चालू / अन पार्क :-

8) How to search file and receipts / फाइल आणी रीसीप्ट शोध :-

9) How to attach local reference(excel/docs) in eFiles / ई फाइल मध्ये स्थानिक एक्सेल/वर्ड कसे जोडावे :-

10) How to take prints of eFiles / ई फाइल चे प्रिंट कसे घ्यावे ( Only for information / फक्त महितीकरिता ) ( Hard copy not recommended ) :-

11) महा ई ऑफीस व्‍दारे इतर कार्यालयात पत्रव्‍यवहार करण्‍यासाठी कार्यालय व त्‍यातील व्‍यक्‍तींचे नावे शोधा-1

12) महा ई ऑफीस व्‍दारे इतर कार्यालयात पत्रव्‍यवहार करण्‍यासाठी कार्यालय व त्‍यातील व्‍यक्‍तींचे नावे शोधा.-2

13) महा ई ऑफीस व्‍दारे मत्रालयातील व राज्‍यातील इतर कार्यालयात पत्रव्‍यवहार करण्‍यासाठी कार्यालय व त्‍यातील व्‍यक्‍तींचे नावे शोधा 1

14) महा ई ऑफीस व्‍दारे मत्रालयातील व राज्‍यातील इतर कार्यालयात पत्रव्‍यवहार करण्‍यासाठी कार्यालय व त्‍यातील व्‍यक्‍तींचे नावे शोधा 2.

15) इऑफिस न्यू ७.० वापरकर्ता मॅन्युअल मराठी