बंद करा

अनुसूचित जमातीसाठीच्या राखीव- गट-क व गट-ड पदांच्या सरळसेवा भरती २०१९

अनुसूचित जमातीसाठीच्या राखीव- गट-क व गट-ड पदांच्या सरळसेवा भरती २०१९
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
अनुसूचित जमातीसाठीच्या राखीव- गट-क व गट-ड पदांच्या सरळसेवा भरती २०१९

जिल्हा परिषद सोलापूर

27/12/2019 30/06/2020 पहा (538 KB)