बंद करा

कोविड 19- फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्वये आदेश.

कोविड 19- फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्वये आदेश.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
कोविड 19- फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्वये आदेश.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

01/06/2020 30/06/2020 पहा (3 MB)