बंद करा

कोविड 19- फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्वये सुधारीत आदेश.

कोविड 19- फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्वये सुधारीत आदेश.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
कोविड 19- फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्वये सुधारीत आदेश.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

22/05/2020 31/05/2020 पहा (1 MB)