बंद करा

जेष्ठता सुची

जेष्ठता सुची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
अनुकंपा सामाईक प्रतिक्षा सुची गट-क व गट-ड संवर्ग – 31/07/2019 अखेर

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

22/10/2019 31/05/2020 पहा (424 KB)
अनुकंपा सामाईक प्रतिक्षा सुची गट-क संवर्ग – ३०/११/२०१८ अखेर

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

20/02/2019 31/12/2019 पहा (3 MB)
अनुकंपा सामाईक प्रतिक्षा सुची गट-ड संवर्ग – ३०/११/२०१८ अखेर

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

20/02/2019 31/12/2019 पहा (2 MB)
तलाठी संवर्ग – 1-1-2019 अखेर

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

03/08/2019 31/12/2019 पहा (7 MB)
वाहन चालक संवर्ग 01-01-2019 अखेर

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

05/08/2019 31/12/2019 पहा (2 MB)
शिपाई संवर्ग 01-01-2019 अखेर

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

05/08/2019 31/12/2019 पहा (801 KB)
पहारेकरी संवर्ग 01-01-2019 अखेर

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

05/08/2019 31/12/2019 पहा (161 KB)
लिपिक-टंकलेखक – जिल्हाधिकारी कार्यालय

दि.01/01/2018 – अंतिम सुची

07/06/2018 07/12/2018 पहा (2 MB)
सुधारीत ज्ञापन – लिपिक टंकलेखक

आस्थापना शाखा – सुधारीत अंतिम जेष्ठता सुची

11/04/2018 11/07/2018 पहा (4 MB)
चालक – जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर – अंतिम सेवा जेष्ठता यादी

चालक – जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

01/03/2018 30/06/2018 पहा (483 KB)