बंद करा

जेष्ठता सुची

जेष्ठता सुची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
महसूल सहाय्यक-दिनांक 01/01/2021 अखेर ज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

11/01/2023 11/07/2023 पहा (2 MB)
मंडळ अधिकारी-दि.01/01/2021 अखेर-सर्वसमावेशक पंचवार्षिक एकत्रित अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी व हरकती

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर 

13/05/2022 13/05/2023 पहा (2 MB)
मंडळ अधिकारी-दि.01/01/2022 रोजीची ज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

10/01/2023 10/05/2023 पहा (1 MB)
सोलापूर जिल्ह्यातील कोतवाल संवर्गाची दि. 01/01/2021 ची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी

कुळकायदा शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

31/03/2023 15/04/2023 पहा (10 MB)
अव्वल कारकून संवर्गाची दि.01/01/2021 या अर्हता दिनांकावरील अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर 

09/02/2022 09/02/2023 पहा (1 MB)
तलाठी-दिनांक 01/01/2022 अखेर ज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

23/01/2023 07/02/2023 पहा (3 MB)
सोलापूर जिल्ह्यातील अव्वल कारकून संवर्गाची दिनांक 01/01/2020 या अर्हता दिनांकावरील अंतिम ज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर 

29/12/2021 31/12/2022 पहा (2 MB)
तलाठी – 01/01/2021 अखेर सेवा जेष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर 

08/02/2022 08/08/2022 पहा (7 MB)
मंडळ अधिकारी -31/12/2020 रोजी सेवेत नसलेले

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

02/02/2022 17/03/2022 पहा (580 KB)
मंडळ अधिकारी -01/01/2021 अखेर तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

02/02/2022 17/03/2022 पहा (721 KB)