बंद करा

जेष्ठता सुची

जेष्ठता सुची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
महसूल सहाय्यक संवर्गाची दि.01/01/2022 या अर्हता दिनांकावरील अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

19/05/2023 18/05/2024 पहा (2 MB)
अव्वल कारकून संवर्गाची दि.01/01/2022 या अर्हता दिनांकावरील अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

20/04/2023 20/04/2024 पहा (2 MB)
सोलापूर जिल्ह्याची गट-ड संवर्गाची स्वतंत्र सामायिक अनुकंपा प्रतिक्षासूची – दि.31/12/2022 अखेर

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

13/02/2023 13/02/2024 पहा (5 MB)
सोलापूर जिल्ह्याची गट-क संवर्गाची स्वतंत्र सामायिक अनुकंपा प्रतिक्षासूची – दि.31/12/2022 अखेर

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

13/02/2023 13/02/2024 पहा (8 MB)
मंडळ अधिकारी – दिनांक 01/01/2022 अखेर -तात्पुरती ज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

06/12/2022 06/12/2023 पहा (1 MB)
शिपाई – दि. 01/01/2021 या अर्हता दिनांकावरील तात्पुरती ज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

29/09/2022 30/09/2023 पहा (129 KB)
शिपाई – दि. 01/01/2022 या अर्हता दिनांकावरील तात्पुरती ज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

29/09/2022 30/09/2023 पहा (130 KB)
वाहन चालक – दि. 01/01/2020 या अर्हता दिनांकावरील अंतिम ज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

29/09/2022 30/09/2023 पहा (305 KB)
वाहन चालक – दि. 01/01/2021 या अर्हता दिनांकावरील तात्पुरती ज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

29/09/2022 30/09/2023 पहा (123 KB)
वाहन चालक – दि. 01/01/2022 या अर्हता दिनांकावरील तात्पुरती ज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

29/09/2022 30/09/2023 पहा (121 KB)