बंद करा

रुग्णालये

क्रिस्टल एम आर आय सेंटर

सोलापूर

दूरध्वनी : 02172318088

खाडे हॉस्पिटल

फुलचिंचोळी, पंढरपूर

दूरध्वनी : 9850120918

गायकवाड हॉस्पिटल

कुरुल रोड मोहोळ

दूरध्वनी : 02189232052

गायकवाड हॉस्पिटल

राऊत गल्ली बार्शी

दूरध्वनी : 02184222427

गावडे हणमंत हॉस्पिटल

सांगोला

दूरध्वनी : 9822174250

गुजर हॉस्पिटल

अकलूज

दूरध्वनी : 02185222787

गुलाबराव पाटील हॉस्पिटल

बाळेश्वर नाका बार्शी

दूरध्वनी : 02184222762

गोखले हॉस्पिटल

मंगळवेढा

दूरध्वनी : 02188220465

गोळवलकर हॉस्पिटल

राष्ट्रीय महामार्ग लगत मोहोळ

दूरध्वनी : 02189232203

चंद्रकांत वीर हॉस्पिटल

मेन रोड करमाळा

दूरध्वनी : 02182221309